محاسبه فوری قیمت یک آگهی ویژه:

مبلغ قابل پرداخت: ریال

دسته بندی آگهی ها

جزئیات آگهی

دانلود,بررسی پاورپوینت خرابيهاي آسفالتي,pptx

دانلود,بررسی پاورپوینت خرابيهاي آسفالتي,pptx

تاریخ ایجاد 09/07/1398 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 70   قیمت: 8500 تومان     تعدادمشاهده  1  

دانلود,بررسی پاورپوینت خرابيهاي آسفالتي,pptx
 
بخشی از مطلب  
 
 
انواع خرابي‌هاي روسازي‌هاي آسفالتي 
در اين بخش شرح خرابي‌ها، سطوح شدت و نحوه اندازه گيري آنها در هر واحد نمونه بازرسي آورده شده است. 
(2-1) برآمدگي و فرو رفتگي 
شرح خرابي 
برآمدگي‌ها عبارتند از جابجايي‌هاي كوچك و محدود سطح روسازي به سمت بالا، تفاوت برآمدگي با چنين خوردگي در آن است كه علت چين خوردگي ناپايدار بودن روسازي است. از سوي ديگر، ديگر برآمدگي‌ها مي‌توانند علت‌هاي متعددي داشته باشند از جمله : 
1-    كمانش يا شكم دادگي و يا در اثر قرار گرفتن دال‌هاي بتن سيماني در زير روكش بتن آسفالتي (كه به روي روسازي بتن سيماني اجرا شده است) 
2-    تورم در اثر يخبندان (رشد عدسي‌هاي يخ) 
3-    نفوذ و تجمع مواد در يك ترك همراه با بارگذاري ترافيكي (كه در اصطلاح انگليسي گاهي اوقات به آنtenting اطلاق مي‌شود) 
فرو رفتگي‌ها عبارتند از جابجايي‌هاي كوچك و ناگهاني سطح روسازي به سمت پايين. تغيير شكلها و جابجايي‌هاي كه در نواحي بزرگي از سطح روسازي بوقوع مي‌پيوندند و باعث برآمدگي‌هاي بزرگ و يا طويلي درروسازي مي‌گردند، «تورم» ناميده مي‌شوند. 
سطوح شدت 
L – برآمدگي يا فرو رفتگي موجب كيفيت سواري با شدت كم مي‌شود. 
M – برآمدگي يا فرورفتگي موجب كيفيت سواري با شدت متوسط مي‌شود. 
H – برآمدگي يا فرورفتگي موجب كيفيت سواري با شدت زياد مي‌شود. 
نحوه اندازه گيري 
مقدار برآمدگي‌ها يا فرورفتگي‌ها باقرار دادن يك شمشه سه متري بر روي سطح روسازي و اندازه گيري افت يا خيز سطوح روسازي نسبت به سطح زيرين شمشه با يك خط كش 30 سانتيمتري اندازه گيري مي‌شود. اگر برآمدگي عمود بر امتداد جريان ترافيك باشد و به فواصل كمتر از 3 متر به وجود بيايد، آنگاه خرابي مربوطه موج ناميده مي‌شود. اگر برآمدگي با يك ترك همراه باشد، ترك مذكور نيز ثبت خواهد شد. 
گزينه‌هاي تعمير 
L – هيچ اقدامي انجام ندهيد. 
H, M – بر حسب وسعت و شدت خرابي يكي از گزينه‌هاي زير انتخاب شود: 
الف : با ماشين آسفالت تراش برآمدگي‌ها را برداشت و سپس ناحيه خراب شده را با سيل كت روكش كنيد بطوري كه محل خرابي پروفيله و هم سطح روسازي قسمتهاي مجاور شود. 
ب : پاره كم عمق يا عمقي و سپس ناحيه خراب شده را با سيل كت (Seal Coat) روكش كنيد بطوريكه محل خرابي پروفيله و همسطح روسازي قسمتهاي مجاور شود. 
(2-2) پايين افتادگي شانه (نسبت به سواره رو) 
شرح خرابي 
پايين افتادگي شانه عبارت است از اختلاف ارتفاع بين لبه و شانه روسازي. اين خرابي در اثر فرسايش شانه، نشست شانه و يا اجراي سواره رو بدون تراز كردن با سطح شانه بوقوع مي‌پيوندد. 
سطوح شدت : 
L- اختلاف ارتفاع بين لبه و شانه روسازي بين 25 تا 50 ميليمتر است. 
M – اختلاف ارتفاع از 51 تا 100 ميليمتر است. 
H – اختلاف ارتفاع بيشتر از 100 ميليمتر است. 
نحوه اندازه گيري 
مقدار پايين افتادگي شانه در هر متر طول و با استفاده از يك خط كش 30 سانتيمتري اندازه گيري مي‌شود. سطوح شدت خرابي بر حسب درصد، از تقسيم تعداد اندازه گيري‌هايي كه در هر يك از سطوح شدت تعريف شده واقع مي‌شوند بر تعداد كل اندازه‌گيري‌هاي انجام شده ضربدر عدد 100 بدست مي‌آيد. 
گزينه‌هاي تعمير 
H , M , L – تسطيح مجدد و پر كردن شانه‌ها تا سطحي كه پس از تراكم با خط عبوري سواره رو هم تراز شود. 
(2-3) ترك خوردگي انعكاسي درز (ناشي از دال‌هاي طولي و عرضي بتن سيماني)
شرح خرابي 
اين خرابي بيشتر در روسازي‌هاي با رويه آسفالتي كه بر روي دال‌هاي بتن سيماني قرار دارند بوقوع مي‌پيوندد. اين ترك‌ها عمدتاً در اثر جابجايي ناشي از تغيير دما يا رطوبت دال بتني در زير رويه آسفالتي بوجود مي‌آيد. اين خرابي ناشي از بارگذاري نيست، با اين وجود بارگذاري ترافيكي ممكن است باعث ايجاد گسيختگي در رويه بتن آسفالتي در نزديكي ترك گردد. چنانچه روسازي در امتداد يك ترك قطعه قطعه شده باشد، به ترك يك ترك پديده يا كنده شده اطلاق مي‌شود. دانستن ابعاد دال زير رويه بتن آسفالتي به شناسايي اين خرابي كمك خواهد كرد. علاوه بر موارد فوق ترك‌هاي انعكاسي در سطح روكش آسفالتي كه بر روي روسازي‌هاي آسفالتي قديمي با ترك‌هاي مرمت نشده ساخته مي‌شوند نيز ايجاد مي‌شوند. 
سطوح شدت 
L – يكي از شرايط زير برقرار است: 
1- عرض ترك پرنشده كمتر از 10 ميليمتر است. 
2- ترك پر شده با هر عرض كه وضعيت پرشدگي رضايت بخشي داشته باشد. 
M – يكي از شرايط زير برقرار است : 
1- عرض ترك پر نشده بين 10 تا 76 ميليمتر است. 
2- ترك پر شده با هر عرض دلخواه تا 76 ميليمتر كه به وسيله ترك خوردگي تصادفي خفيفي احاطه شده است. 
3- ترك پرشده كه بوسيله ترك خوردگي تصادفي احاطه شده است. 
H – يكي از شرايط زير برقرار است : 
1- هر تركي اعم از پر شده يا پر نشده كه به وسيله ترك خوردگي تصادفي با شدت متوسط يا زياد احاطه شده است. 
2- ترك‌هاي پر نشده بزرگتر از 76 ميليمتر. 
3- يك ترك با هر عرض دلخواه در حاليكه چند سانتيمتر از روسازي اطراف آن به شدت خرد شده است (ترك به شدت خرد شده است). 
نحوه اندازه گيري
طول ترك خوردگي انعكاسي درز بر حسب متر اندازه گيري و ثبت مي شود. طول و سطح شدت هر ترك بايد بطور جداگانه ثبت شود. بعنوان مثال تركي كه 15 متر طول دارد ممكن است 3 متر آن داراي ترك هاي با شدت زياد باشد. اينها همه بايد بطور جداگانه ثبت شوند. چنانچه در محل يك ترك انعكاسي يك بر آمدگي ايجاد شده  باشد آنرا نيز بايد ثبت نمود.
گزينه هاي تعمير
L- بر حسب وسعت وشدت خرابي يكي از گزينه هاي زير انتخاب شود:
الف: ترك هاي با عرض بازشدگي كمتر از 3 ميليمتر را با قير مايع ( امولسيون) پر كنيد.
ب: ترك هاي با عرض بازشدگي بيشتر از 3 ميليمتر را با قير حاوي ماسه و گرد سنگ پر كنيد.
M- پاره  عمقي كنيد.
H- عمقي يا بازسازي كنيد.
 
 
ترك خوردگي موزاييكي يا بلوكي 
شرح خرابي 
ترك هاي بلوكي نوعي ترك هاي متصل به هم هستند كه روسازي را به قطعات تقريباً مربع مستطيلي شكل تقسيم مي كنند.
ابعاد اين قطعات تقريباً   تا   است. ترك خوردگي بلوكي عمدتاً در اثر انقباض بتن آسفالتي و چرخه روزانه درجه حرارت ( كه باعث چرخه روزانه تنش / تغيير شكل نسبي مي شود) به وجود مي آيد. اين ترك خوردگي از  بار ناشي نمي شود ترك خوردگي بلوكي معمولاً نشانگر آن است كه قير به ميزان قابل ملاحظه اي سفت شده است. اين نوع ترك خوردگي بطور معمول در بخش بزرگي از سطح روسازي گسترده مي شود ليكن گاهي اوقات تنها در نواحي غير ترافيكي بوقوع مي پيوندد. تفاوت اين نوع خرابي با ترك خوردگي پوست سوسماري در آن است كه ترك هاي پوست سوسماري تكه هاي كوچك چند وجهي با لبه هاي تيز را تشكيل مي دهند. همچنين بر خلاف ترك هاي بلوكي، ترك هاي پوست سوسماري در اثر تكرار بارگذاري ترافيكي ايجاد مي شوند و لذا تنها در نواحي ترافيكي ديده مي شوند (مثلاً مسير عبور چرخها).
سطوح شدت 
L- بلوك ها( قطعات مربع مستطيلي شكل) به وسيله ترك هايي با شدت كم ( ترك هاي با عرض بازشدگي كمتر از 10 ميليمتر) مشخص مي شوند.
M- بلوك ها( قطعات مربع مستطيلي شكل) به وسيله ترك هايي با شدت متوسط ( تركهاي با عرض بازشدگي بين 10 تا 20 ميليمتر) مشخص مي شوند.
H- بلوك ها (قطعات مربع مستطيلي شكل) به وسيله ترك هايي با شدت زياد ( ترك هاي با عرض بازشدگي بيشتر از 20 ميليمتر) مشخص مي شوند.
نحوه اندازه گيري
مساحت ناحيه اي از روسازي كه داراي ترك خوردگي بلوكي است بر حسب متر مربع اندازه گيري و ثبت مي شود. اين ترك خوردگي معمولاً در يك قطعه معين روسازي در يك سطح شدت يكسان بوقوع مي پيوندد. با اين وجود هر يك از نواحي قطعه روسازي كه داراي سطح شدت ديگري باشد مي بايست بطور جداگانه اندازه گيري و ثبت شود.
گزينه هاي تعمير 
L- بر حسب وسعت وشدت خرابي يكي از گزينه هاي زير انتخاب شود:
الف: پاره كم عمق يا عمقي.
ب: ترك هاي كمتر از 10 ميليمتر را با قير حاوي ماسه ريزدانه  و گردسنگ ( بسته به  عرض بازشدگي ترك ها) پر كنيد وسپس ناحيه اصلاح شده را با يك قشر نازك آسفالت گرم روكش كنيد.
M و H- برحسب وسعت وشدت خرابي يكي از گزينه هاي زير انتخاب شود:
الف: پاره عمقي كنيد.
ب: لايه رويه آسفالتي كمتر از 11 سانتيمتر را بازيافت درجا كنيد.
ج: لايه رويه را برداشت و پس از كوبيدن و متراكم كردن لايه اساس سنگي ناحيه اصلاح شده را به ضخامت كافي با بتن آسفالتي روكش كنيد.
د: ناحيه خراب شده را بازسازي كنيد.
 
 
 

کلمات کلیدی مرتبط:
خرابيهاي آسفالتي ,pptx ,دانلود,بررسی پاورپوینت خرابيهاي آسفالتي,pptx ,بخشی از مطلب , , ,انواع خرابي‌هاي روسازي‌هاي آسفالتي ,در اين بخش شرح خرابي‌ها، سطوح شدت و نحوه اندازه گيري آنها در هر واحد نمونه بازرسي آورده شده است. ,(2-1) برآمدگي و فرو رفتگي ,شرح خرابي ,برآمدگي‌ها عبارتند از جابجايي‌هاي ,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود,بررسی پاورپوینت کارکردها، گونه‌های سازه و الگوهای شکلی ورزشگاه,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت راه و ترابري ، راه زميني,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت روسازی راه,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت ساختمان سازی,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت اصول اجرای قابهای لغزان در سازه های بزرگ,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت مراحل ساخت ساختمانهاي اسكلت فلزي ,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت معرفي بتن سبك ساخت دانشگاه ميشيگان ,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت بهسازي زمينهاي آبرفتي به روش تزریق سیمان,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت کنترل ترک در بتن ,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت گودبرداري و پي كني,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت اثر فرسایش آبی در کاهش حاصلخیزی,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت كارخانه آسفالت ,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت سختی و مقاومت بتن اسفنجی و اتوکلاو در مقابل ترک خوردگی ,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت بادبندستون و اتصالات فلزی در بناهای فلزی,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت رفتار سیستم های مختلف باربر در سازه های بلند,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت طرحهاي‌ عمراني‌ پاشنه‌ آشيل‌ اقتصاد ايران‌,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت بتن شیشه ای,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و راه سازی,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت تکنولوژی سقف یوبوت,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت ساختار جاده و فعالیت های مربوط به آن,pptx
 

مشخصات آگهی:

  • کد آگهی: 126594
  • تاریخ ارسال آگهی: 1398/07/12 06:45:19
  • تاریخ انقضای آگهی: 1399/07/08
  • موقعیت آگهی: تهران - تهران
  • تعداد بازدید آگهی: 41 بار
  • توضیحات:

مشخصات آگهی دهنده:

  • نام و نام خانوادگی: nbpars.ir
  • تلفن:
  • ایمیل:
  • آدرس محل فعالیت:
دیگر آگهی های منتشر شده توسط این کاربر را ببینید...

ارسال پیام به آگهی دهنده:

کد امنیتی

کلمات کلیدی آگهی:

دانلود,بررسی پاورپوینت خرابيهاي آسفالتي,pptx