محاسبه فوری قیمت یک آگهی ویژه:

مبلغ قابل پرداخت: ریال

دسته بندی آگهی ها

جزئیات آگهی

دانلود,بررسی پاورپوینت كارخانه آسفالت ,pptx

دانلود,بررسی پاورپوینت كارخانه آسفالت ,pptx

تاریخ ایجاد 04/07/1398 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 60   قیمت: 8500 تومان     تعدادمشاهده  1  

دانلود,بررسی پاورپوینت كارخانه آسفالت ,pptx
 
بخشی از مطلب   
 
زيراساس (Sub Base)
زيراساس به قشري از مصالح سنگي و يا مخلوطي از مصالح سنگي و خاك با مشخصات معين و ضخامت محاسبه شده اطلاق مي‌گردد كه بر روي بستر روسازي راه (Sub Grade) به منظور تحمل بارهاي وارده از جانب قشر اساس واقع شده است و داراي انواع زير مي‌باشد:
 
    زير اساس شني
    زيراساس مخلوطي
    زيراساس آهكي
    زيراساس سيماني
    زيراساس قيري
 
 
1-1-2- زيراساس شني Granuler Sub Base
مصالح زيراساس شني از بستر روخانه‌ با معادن شن و ماسه و يا سنگ كوهي شكسته تهيه مي‌شود و لازم است. 
لازم است قبل از اجراي عمليات زيراساس Sub Base، سطح روسازي عاري از هرگونه مواد زائد و اضافي بوده و در صورتي كه شمشه روي سطح جاده بگذاريم، ناهمواري از 3 ميليمتر تجاوز ننمايد.
مصالح زيراساس بايد از قرضه مناسب كه به تاييد آزمايشگاه و دستگاه نظارت كارگاهي رسيده، تهيه شود. جابجايي مصالح بايد طوري انجام پذيرد كه منجر به بهم خوردن دانه‌بندي آن نشود. پس از پخش و پروفيله نمودن مصالح بر روي سطح راه، آبپاشي شده و مخلوط با غلظك 10 الي 12 تني متراكم گردد. وزن غلطك بايد طوري باشد كه دائماً زير غلطك خرد نگشته و نظم دانه‌بندي بهم نخورد. عمليات غلطك‌زني از كناره راه شروع و به وسط آن ختم مي‌شود. پس از متراكم شدن تا 100% به روش آشتو اصلاح شده، لازم است راه از دو طرف بسته شود تا عبور و مرور بر روي آن صورت نگيرد. سطح قشر تمام شده بايد طوري باشد كه اختلاف رقوم پستي و بلندي از 2± سانتيمتر تجاوز ننمايد.
2-1-2- زيراساس مخلوطي Soil Aggregato
مصالح زيراساس مخلوطي،‌از اختلاط مصالح موجود در محل با مصالح مناسب منتخب تهيه مي‌شود. لازم است مصالح مصرفي عاري از خاك‌هاي لجني و مواد آلي و يا كودي باشد و نتايج حاصل از انجام آزمايش مي‌بايست مورد بررسي قرار گيرد و در صورت تطابق با مشخصات فني و عدم مغايرت با خصوصيات مصالح زيراساس شني كه قبلاً شرح داده شد، مورد تاييد واقع شود.
3-1-2- زيراساس آهكي Soil Lime
آهك مورد مصرف در زير اساس آهكي بايد به‌طور زنده و به صورت پودر مصرف شود. جهت جلوگيري از صدمات ناشي از عوامل جوي لازم است آهك در انبارهاي سرپوشيده نگهداري شود و نبايد مدت نگهداري آن از دو روز بيشتر به‌طور بيانجامد. در هنگام حمل و نقل آهك مي‌بايست شرايط ايمني مدنظر قرار گرفته و در زماني كه هوا متغير و طوفاني است از حمل آن خودداري گردد. ضمناً در حين كار بايد كارگران از دستكش و ماسك استفاده نمايند.
4-1-2- زيراساس سيماني Soil Cement
زيراساس سيماني كه از مصالح موجود در محل (داراي مشخصات فني لازم) مخلوط با سيمان پرتلند تشكيل شده است و بر سطح راه پخش مي‌شود. مصالح بايد داراي حد رواني كمتر از 40درصد و گام خميري PI كمتر از 18درصد باشد. 
مصالح مورد نياز زيراساس سيماني كه از محل قرضه و يا مجاورت كارگاه (محلي) و يا مخلوطي از مصالح قرضه و محلي تهيه شده، بايد عاري از مواد‌ آلي، كود و لجن باشد و حداكثر دانه‌هاي آن از 75 ميليمتر تجاوز ننموده، در سطح راه پخش و سپس با نسبت 10-6درصد وزن خشك مصالح، سيماني را كه مشخصات فني آشتو M85 را داراست، به وسيله مخلوط كن‌هاي مكانيكي در سطح راه پخش و با انجام آزمايش سيني، مقدار آن آزمايش و كنترل گردد.
5-1-2- زيراساس قيري Soil Bituminous
پخش مصالح موجود در محل، قرضه و يا مخلوط كردن خاك محل و قرضه را كه با نسبت معيني قير آغشته و در سطح راه پخش و متراكم شود زيراساس قيري گويند و لازم است مقدار قير از حجم منافذ مصالح بيشتر نباشد. در مناطق داراي آب و هواي گرم و خشك كه رطوبت موجود در مصالح كم است، اضافه نمودن قير به مصالح باعث ازدياد مقاومت و در مناطقي كه داراي آب و هواي مرطوب مي‌باشد، اضافه نمودن آن به مصالح باعث كاهش مقاومت قشر زيراساس مي‌گردد.
مصالح مصرفي بايد عاري از خاك‌هاي لجني، كود و يا مواد آلي باشد. حداكثر درشتي دانه‌ها در مخلوط از 5/2اينچ يا 63 ميليمتر تجاوز ننمايد. قيرهاي مورد استفاده از نوع مخلوط‌هاي RC-70, RC-250, MC-70, MC-250, SC-70, SC-250 و يا امولسيون قير SM-k, SS-k, SS-1 انتخاب شود. قير مخلوط در مناطق داراي آب و هواي خشك مصرف شود. مقدار قير بين 4 تا 7 درصد ورزن مصالح خشك مي‌باشد. 
پس از پخش مصالح موردنظر در سطح راه، قير توسط قيرپاش در سطح راه با نسبت داده شده پخش و توسط تيغ گريدر مخلوط و عمل اختلاط آنقدر ادامه يابد تا رنگ مخلوط يكنواخت شود. پس از اختلاط، عمليات غلظت‌زني با غلطك‌هاي 10 يا 12 تني آن‌قدر ادامه خواهد يافت تا تراكم به صددرصد برسد. در قسمت‌هايي كه امكان غلطك‌زني با غلطك بزرگ نيست، با غلطك‌هاي دستي كوچك و يا لوازم كوبنده مناسب ديگر غلطك‌زني انجام خواهد شد تا تراكم مورد نظر حاصل شود. لازم است از هر 1500 متر طول راه نمونه‌برداري حجيم Bulk Sample برداشته و نسبت به درصد قير، دانه‌بندي و غيره اقدام شود.
 
 
 
 
 
 
 
2-2- اساس (BASE)
اساس به بخش قشري از مصالح سنگي شكسته و يا مخلوط شكسته با مصالح رودخانه‌اي، يا مصالح سنگي، مخلوط با مواد چسبنده نظير قير و سيمان در سطح راه اطلاق مي‌گردد. اين كار به منظور تحمل بارهاي وارده از جانب قشر رويه اجرا مي‌شود. اساس (Base) داراي انواع زير مي‌باشد:
    اساس شني يا سنگي 
    اساس ماكادامي
    اساس سيماني
    اساس بتني
    اساس قيري
1-2-2- اساس شني يا سنگي
اساس شني به بخشي از روسازي راه اطلاق مي‌گردد كه بر روي قشر زيراساس پخش شده و بتواند وزن بارهاي وارده بر رويه را تحمل نمايد. لازم است مصالح اساس شني فاقد مواد گياهي و آلي و لجني باشد.
 
2-2-2- اساس ماكادامي
پخش قشري از سنگ‌هاي كوهي و يا رودخانه‌اي شكسته با دانه‌بندي معين بر روي قشر زيراساس با تراكم مشخص را اساس ماكادامي گويند.
 
3-2-2- اساس سيماني
اساس سيماني به قشر مقاومي اطلاق مي‌گردد كه از مخلوط سنگي شكسته و سيمان با ابعاد و مقدار مشخص در سطح راه تشكيل مي‌شود. مصالح مصرفي جهت اساس سيماني از بستر رودخانه، معادن شن و ماسه و سنگ كوهي شكسته تهيه مي‌شود و بايد عاري از مواد آلي ـ لجني و گياهي باشد.
4-2-2- اساس بتني
اساس بتني به مخلوطي از مصالح سنگي، سيمان و آب اطلاق مي‌شود كه با اضافه نمودن مواد مضاف در صورت لزوم،‌ ساخته و پخش مي‌شود، به‌طوري كه درصد هوا حداكثر 5درصد و مقدار سيمان مصرفي در بتن از 165 تا 180 كيلوگرم بر مترمكعب باشد.
5-2-2- اساس قيري
وسايل متراكم‌سازي خاك در راه‌سازي
از وسايل عمده تراكم خاك، غلطك‌ها هستند و داراي انواع چرخ فولادي، چرخ لاستيكي، پاچه‌بزي و لرزنده مي‌باشند. از ديگر وسايل متراكم كننده مي‌توان از كوبنده‌هاي صفحه‌اي و كفشك‌هاي لرزنده و تخماق‌هاي دستي نام بود.
غلطك‌هاي چرخ فولادي
اين نوع غلطك‌ها در انواع 3 چرخ معمولي و دو چرخ و سه چرخ تاندم وجود دارند. وزن آنها بين 3 تا 18 تن متغير بوده و بسته به سبكي و سنگيني آنها مي‌توانند از 10-9 كيلوگرم بر هر سانتي‌متر مربع نيرو وارد نمايند.
غلطك‌هاي چرخ فلزي سبك 7-3 تن، متوسط 10-7 تن و غلطك‌هاي چرخ فلزي سنگين 18-10 تن وزن دارند. با پرنمودن ماسه و يا مايع درون چرخ‌ها مي‌توان به وزن آنها افزود.
از غلظت‌هاي سبك و متوسط مي‌توان جهت اتو نمودن آسفالت استفاده نمود. براي متراكم كردن لايه‌هاي دانه‌اي از غلطك‌هاي سنگين استفاده مي‌شود. آنها مي‌توانند با 8 بار رفت و برگشت، لايه‌اي به ضخامت 15 سانتيمتر را متراكم كنند.
غلطك‌هاي چرخ لاستيكي
همان‌طوري كه از نام آنها پيداست، اين نوع غلطك‌ها مجهز به چرخ‌هاي لاستيكي هستند. غلطك‌هاي چرخ لاستيكي به دو نوع سبك و سنگين دسته‌بندي مي‌شوند. غلطك‌هاي چرخ لاستيكي سبك 10-3 تن وزن و دو رديف چرخ دارند و براي متراكم نمودن آسفالت، خاك‌هاي رسي و لاي استفاده مي‌شوند. غلطك‌هاي چرخ پلاستيكي سنگين كه اكثراً به صورت يدك با تراكتور يا غيره كشيده مي‌شوند، 45 تن وزن داشته و مي‌توان با گذاشتن سربار روي آن، وزنشان را به 180 تن افزايش داد. اين نوع غلطك‌ها، جهت متراكن نمودن بستر فرودگاه و سدهاي خاكي مناسب مي‌باشند.
غلطك‌هاي پاچه بزي
مناسب‌ترين غلطك جهت متراكم نمودن خاك‌هاي ريزدانه حاوي رس و لاي، غلطك‌هاي پاچه‌بزي هستند. اين غلطك‌ها كه بين 18-3 تن وزن دارند و مي‌توانند فشاري بين 56-7 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع بر زمين وارد نمايند. ضخامتي كه با اين غلطك‌ها قابل تراكن مي‌باشد، بستگي به خارهاي غلطك دارد كه بين 30-15 سانتيمتر هستند. سرعت حركت اين نوع غلطك‌ها كه اكثراً با يدك كشده مي‌شوند، 16-8 كيلوگرم در ساعت مي‌باشد كه در هنگام متراكم نمودن، خارها در خاك فرو رفته و از پايين به بالا باعث تراكم خاك شده و زماني كه خارها ديگر در خاك فرو نروند، نشان‌دهنده آن است كه لايه خاك متراكم شده است.
نوع ديگري از غلطك‌هاي پاچه‌بزي، موجود هستند كه خارهاي پهن داشته و به غلطك پاچه‌فيلي معروف هستند. از آنها جهت متراكم نمودن و تثبيت خاك استفاده مي‌شود. 
نمونه ديگر غلطك‌هاي پاچه‌بزي، غلطك‌هاي مشبك هستند كه به جاي خار داراي يك شبكه فلزي هستند كه از ميله‌هاي فلزي به قطر 4-3 سانتيمتر تشكيل شده‌اند. اين ميله‌ها قادرند با فشار قابل توجهي كه به زمين وارد مي‌كنند سنگ‌ها را شكسته و يا خرده سنگ‌ها را به درون زمين فرو برده و توده‌اي توپر و متراكم به وجود آورند.
 
غلطك‌هاي لرزنده (ويبره)
غلطك‌هاي لرزنده در انواع چرخ فولادي، چرخ لاستيكي، پاچه‌بزي وجود دارند و به منظور متراكم نمودن قشرهاي شن و ماسه‌اي به كار برده مي‌شوند. نيروي ارتعاش توسط دوران يك يا دو وزنه هم‌محور به وجود آمده كه با تغيير سرعت دوران محور مي‌توان تعداد ارتعاس را در واحد زمان كنترل نمود. در اين غلطك‌ها ارتعاشات بين 1000 تا 3000 ارتعاش در دقيقه بوده و بر حسب جنس قابل تنظيم مي‌باشد.
غلطك‌هاي لرزنده قادرند در هر ضربه، نيرويي معادل يك تن را بر خاك وارد نمايند. سرعت غلطك‌هاي ويبره بين 8-3 كيلومتر در ساعت مي‌باشد، كه هرچه سرعت كمتر باشد، شدت نفوذ ارتعاش در خاك بهتر خواهد بود.
تخماق‌هاي دستي
اين نوع تخماق‌ها بر اثر وارد كردن ضربه، خاك را متراكم مي‌نمايند. انرژي مورد نياز توسط موتور بنزيني كوچكي تامين مي‌شود. صفحات و كفشك‌هاي لرزنده نيز كه عرض 90-60 سانتيمتر را دارا هستند و در انواع موتوري و برقي ساخته شده‌اند، قادرند در محل‌هايي كه عمليات متراكم نمودن لايه خاك با غلطك‌ بزرگ مقدور نيست، خاك را به خوبي متراكم نمود.
 
 
توليد آسفالت در كارگاه
در اين قسمت چگونگي تهيه بتن آسفالتي در كارگاه مورد بررسي واقع مي‌شود. 
در مراحل اوليه پيدايش آسفالت، اكثراً آسفالت را در پاتيل‌هاي بزرگ تهيه مي‌كردند و طرز تهيه آسفالت در آن زمان‌ها به اين طريق بود كه مصالح سرند شده را در پاتيل فلزي ريخته و زير آن را به كمك يك فارسونكا (مشعل) حرارت مي‌دادند و هنگامي كه مصالح به اندازه كافي گرم مي‌شدند، قير مذاب و گرم شده را تا به آن اضافه مي‌نمودند و خوب مخلوط كرده و سپس در سطح راه پخش مي‌نمودند. اين روش ابتدايي كه در آن عوامل متشكله آسفالت غالباً كم و زياد مي‌شدند، امروز تقريباً منسوخ شده و در موارد معدودي جهت تهيه آسفالت در حجم كم والاالخصوص براي تهيه آسفالت ايزولاسيون بام ساختمان‌ها بكار گرفته مي‌شود.
با توسعه صنايع، به تدريج وسايل و ماشين‌آلات بهتري در اختيار راه‌سازان قرار داده شد، تا جايي كه امروزه انواع كارخانه‌هاي آسفالت مداوم و متناوب به صورت نيمه اتوماتيك، اتوماتيك و حتي كارخانه‌هاي آسفالت مجهز به كامپيوتر به بازار عرضه شده است. 
 

کلمات کلیدی مرتبط:
كارخانه آسفالت , ,pptx ,دانلود,بررسی پاورپوینت كارخانه آسفالت ,pptx ,بخشی از مطلب , ,زيراساس (Sub Base) ,زيراساس به قشري از مصالح سنگي و يا مخلوطي از مصالح سنگي و خاك با مشخصات معين و ضخامت محاسبه شده اطلاق مي‌گردد كه بر روي بستر روسازي راه (Sub Grade) به منظور تحمل بارهاي وارده از جانب قشر اساس ,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود,بررسی پاورپوینت سختی و مقاومت بتن اسفنجی و اتوکلاو در مقابل ترک خوردگی ,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت بادبندستون و اتصالات فلزی در بناهای فلزی,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت رفتار سیستم های مختلف باربر در سازه های بلند,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت طرحهاي‌ عمراني‌ پاشنه‌ آشيل‌ اقتصاد ايران‌,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت بتن شیشه ای,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و راه سازی,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت تکنولوژی سقف یوبوت,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت ساختار جاده و فعالیت های مربوط به آن,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت میرایی نیمه فعال اصطکاک در سازه های خرپایی فضایی بزرگ ,pptx
بررسی گاردریل و گاردریل کوب
دانلود,بررسی پاورپوینت كاربرد پلیمرها در صنعت راهسازی,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت سوپر پنل,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت تصفیة خانه ای فاضلاب مصنوعی و تصفیة طبیعی,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت تصفية فاضلاب و انواع فاصلاب ,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت تعریف خاک و عوامل فرسایش خاکها,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت قراردادهای نوین مهندسی (N.E.C),pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت جرثقیلها,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت الهام و برداشت از مفاهيم بنيادي معماري ايران,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت مشکلات حمل و نقل و ترافیکی در بافت فرسوده,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت نحوه راهسازی,pptx
 

مشخصات آگهی:

  • کد آگهی: 126588
  • تاریخ ارسال آگهی: 1398/07/08 01:22:58
  • تاریخ انقضای آگهی: 1399/07/04
  • موقعیت آگهی: تهران - تهران
  • تعداد بازدید آگهی: 25 بار
  • توضیحات:

مشخصات آگهی دهنده:

  • نام و نام خانوادگی: nbpars.ir
  • تلفن:
  • ایمیل:
  • آدرس محل فعالیت:
دیگر آگهی های منتشر شده توسط این کاربر را ببینید...

ارسال پیام به آگهی دهنده:

کد امنیتی

کلمات کلیدی آگهی:

دانلود,بررسی پاورپوینت كارخانه آسفالت ,pptx