محاسبه فوری قیمت یک آگهی ویژه:

مبلغ قابل پرداخت: ریال

دسته بندی آگهی ها

جزئیات آگهی

دانلود,بررسی پاورپوینت ترمیم و مقاوم سازی ساختمان,pptx

دانلود,بررسی پاورپوینت ترمیم و مقاوم سازی ساختمان,pptx

تاریخ ایجاد 29/06/1398 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 50   قیمت: 9000 تومان     تعدادمشاهده  1  

دانلود,بررسی پاورپوینت ترمیم و مقاوم سازی ساختمان,pptx
 
 
بخشی از مطلب
 
 
o    مدلسازی اتصال : 
o    با توجه به اینکه مقاطع مورد آزمایش در SAC و FEMA و سایر منابع موجود همگی مقاطع با ارتفاع زیاد برای تیر می باشند و در ایران از این مقاطع استفاده نمی شود ، بررسی تاثیر روش مقاومسازی مطرح شده در بالا بر روی پروفیلهای متداول در ایران ضروری به نظر می رسد . 
o    در نتیجه در اینجا به بررسی تاثیر ایجاد اتصال RBS در بال پایینی بر روی رفتار لرزه ای اتصال توسط نرم افزار ANSYS پرداخته شده است . برای مقطع تیر از پروفیل IPE330 و برای مقطع ستون از پروفیل IPB260 استفاده شده است . همچنین طراحی به گونه ای صورت گرفته که چشمه اتصال در حالت بالانس باشد و در نتیجه از دو ورق مضاعف به ضخامت 1cm استفاده شده است . 
o    (ظرفیت چشمه اتصال متناسب با ظرفیت پلاستیک تیر باشد) . همچنین از ورق پیوستگی نیز در مدلسازی استفاده شده است . دو مدل ، یکی دارای اتصال SMF می باشد و دیگری توسط برش در بال پایینی مقاومسازی شده است . هر دو مدل توسط اتصال مستقیم بال و دیگری توسط برش در بال پایینی مقاومسازی شده است . هر دو مدل توسطا تصال مستقیم بال تیر به ستون طراحی شده و مدل شده اند . همچنین در مدل سازی ورقهای منتقل کننده برش از جان تیر به ستون نیز مد نظر قرار گرفته است و طراحی شده است . [2].
o     
o    برای مدلسازی از المان صفحه ای SHELL43 استفاده شد که دارای چهار گره می باشد و هر گره دارای شش درجه آزادی می باشد (سه درجه آزادی انتقالی و سه درجه آزادی دورانی) و دارای خواص غیر خطی و تغییر شکل بزرگ می باشد . با توجه به این نکته که در این زیر سازه تمرکز تنش و کرنش در ناحیه اتصال و چشمه اتصال می باشد از مش بندی ریز تری در این نواحی استفاده شد . سپس مدلها تحت بارگذاری سیکلیک قرار گرفتند . نمودار بارگذاری در شکل (4ـ الف) مشاهده می شود . نحوه بارگذاری به گونه ای است که تغییر مکان به بالای زیر سازه صلیبی شکل وارد می شود . (شکل 4 ـ ب) برای مدل کردن جوشهای گوشه که متصل کننده ورق برشی به جان تیر می باشد از المان SHELL43 استفاده شده است بگونه ای که ضخامت ورق متصل کننده به اندازه ضخامت گلوی جوش می باشد که دارای تقریب قابل قبول می باشد . 
o    نحوه مدلسازی و مش بندی انجام شده در شکل (5) مشخص است 
o    .  
 
o    نتایج بدست آمده از تحلیل : 
o    همانگونه که در شکل (6) مشخص است ، منحنی لنگر ـ زاویه تغییر مکان جانبی داخلی (inter story drift angle) برای دو نمونه بدست آمده است . با توجه به این نمودار مشخص می شود که حداکثر لنگر وارده از طرف تیر در بر ستون در دو نمونه متفاوت می باشد . به گونه ای که برای اتصالم عمولی این میزان برابر با 21/15t.m می باشد . در صورتیکه این مقدار برای اتصال دارای برش در بال پایین برابر با 19/54t.m می باشد . با توجه به اینکه نکته که ظرفیت پلاستیک تیر برابر با 19/3t.m می باشد ، نسبت حداکثر لنگر وارده به ظرفیت مقطع برای اتصال smf و RBS بترتیب برابر با 1/1 و 01/1 می بشد .بعبارت دیگر افزودن اتصال RBS در بال پایینی باعث کاهش لنگر وارده به اتصال و در نتیجه کاهش نیروی برشی وارده به چشم هاتصال می شود . به گونه ای که نسبت لنگرها 92/0 می باشد . یعنی 08/0 کاهش در میزان لنگر وارده از ظرف تیر به ستون رخ داده است . همنین حداکثر تنش برشی در مدل مقاومسازی شده نسبت به مدل smf در چشمه اتصال و جان تیر به ترتیب 04/0 و 13/0 کاهش یافته است . (شکل شماره 8). همانگونه که در شکل (7) مشخص است . حداکثر تنش بدست آمده در مدل معمولی در تیر و در بر ستون می باشد . در صورتیکه این میزان برای تیر مقاومسازی شده در فاصله مشخص و از پیش تعیین شده می باشد و تاثیر برش بالا تیر بر روی نحوه گسترش مفصل پلاستیک بخوبی مشهود است .
o     
 
o    بحث و نتیجه گیری : 
o    با توجه به تجربیات زلزله های گذشته مقاومسازی اتصالات در قابهای خمشی که بدون توجه به نحوه تشکیل و گسترش مفصل پلاستیک طراحی و اجرا شده اند ضروری می باشد . اصولا مقاومسازی اتصالات معمولا با هدف انتقال مفصل پلاستیک به داخل تیر و به دو صورت امکان پذیر است . یکی افزودن اجزایی به اتصال تحت دیتیل خاص ، به گونه ای که باعث انتقال مفصل پلاستیک به یک ناحیه از پیش تعیین شده می شود . و دیگری بریدن بخشی از بال تیر که باعث کاهش ظرفیت تیر در آن ناحیه و هدایت مفصل پلاستیک به آن ناحیه می شود . 
o    با توجه به آزمایشات صورت پذیرفته در مقیاس واقعی مشخص شد که نحوه اتصال بال تیر به بال ستون و فلز جوش مورد استفاده می تواند دارای تاثیر بسیار زیادی در رفتار اتصال باشد و در صورتیکه طاقت فلز جوش تحت بارگذاری کم باشد (الکترود E70T-4) برش بال پایینی تیر و ایجاد اتصال RBS به تنهای نمی تواند باعث بهبود رفتار لرزه ای اتصال شود . درصورتیکه جوش مورد استفاده از نوع پر مقاومت (الکترود E71T-8) باشد ، آنگاه ایجاد برش در بال پایینی تیر می تواند باعث افزایش کارایی اتصال شود . 
o    همچنین مشخص شد که دال بتنی دارای تاثیر مثبتی دررفتار لرزه ای اتصال می باشد و باعث کاهش میزان کرنش در بال بالایی تیر می شود . و دال هیچگونه تاثیری بر روی روند گسترش مفصل پلاستیک و میزان کرنش در بال پایینی تیر ندارد . 
o    باتوجه به آنالیزهای صورت گرفته مشخص شد که این روند در پروفیلهای متداول در ایران نیز صادق می باشد و نحوه گسترش مفصل پلاستیک در مدلهای دارای اتصال RBS در بال پایین بسیار متفاوت با الت اتصال SMF می باشد . در اتصال مقاومسازی شده توسط برش بال تحتانی ، مفصل پلاستیک بخوبی بداخل تیر منتقل شده است و در نتیجه کرنش در جوش متصل کننده بال تیر به ستون کاهش یافته و خطر شکست ترد کمتر می شود . در اتصالات مقاومسازی نشده لنگر بیشتری به ناحیه اتصال و چشمه اتصال وارد می گردد . البته شایان ذکر است در مدلهای آنالیز شده طراحی اولیه با فرض رعایت وارد می گردد . البته شایان ذکر است در مدلهای آنالیز شده طراحی اولیه با فرض رعایت کامل ضوابط مربوط به تیر ضعیف ـ ستون قوی می باشد . همچنین مقاومت چشمه اتصال وارد می گردد . البته شایان ذکر است در مدلهای آنالیز شده طراحی اولیه با فرض رعایت کامل ضوابط مربوط به تیر ضعیف ـ ستون قوی می باشد . همچنین مقاومت چشمه اتصال در حالت تعادل با ظرفیت خمشی تیر می باشد . بدیهی است در صورت تغییر در مقاومت چشمه اتصال میزان چرخش پلاستیک تیر و همچنین شکل پذیری سیستم ئ تاثیر ایجاد اتصال RBS در رفتار لرزه ای اتصال تغییر می نماید . 
 

کلمات کلیدی مرتبط:
ترمیم و مقاوم سازی ساختمان ,pptx ,دانلود,بررسی پاورپوینت ترمیم و مقاوم سازی ساختمان,pptx , ,o مدلسازی اتصال : ,o با توجه به اینکه مقاطع مورد آزمایش در SAC و FEMA و سایر منابع موجود همگی مقاطع با ارتفاع زیاد برای تیر می باشند و در ایران از این مقاطع استفاده نمی شود ، بررسی تاثیر روش مقاومسازی مطرح ش,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود,بررسی پاورپوینت ساختمان با اسکلت فلزی ,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت آنالیز و طراحی اعضای خمشی پیش تنیده,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت عوامل موثر در سيستم هاي مقاوم در برابر بارهاي جانبي,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت تأسيسات حرارت و برودتی یک ساختمان,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت طراحی سیستم تهویه مطبوع,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت تأثیر الیاف پلی پروپیلن بر خصوصیات رفتاری بتن ,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت نانو کامپوزیت های پلی پروپیلن,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت طراحی و محاسبات کانال,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت دالهاي بتني,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت انواع بتن های سبک (LWAC),pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت بتــن سبـك سـازه اي ,pptx
پاورپوینت بررسی روش های وصله میلگرد ها
دانلود,بررسی پاورپوینت روشهاي مقاوم سازي در ساختمان,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت مقايسه رفتار قاب فولادي با مهاربندي ضد كمانش و مهاربندي معمولي,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت روسازي راه زيرسازي و روسازي,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت ساختمانهای بتنی,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت اجرای ساختمانهاي فلزي,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت استاندارد بلوك‌هاي سيماني,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت ستون فلزی ,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت حريق در ساختمان,pptx
 

مشخصات آگهی:

  • کد آگهی: 126555
  • تاریخ ارسال آگهی: 1398/06/30 18:22:38
  • تاریخ انقضای آگهی: 1399/06/26
  • موقعیت آگهی: تهران - تهران
  • تعداد بازدید آگهی: 13 بار
  • توضیحات:

مشخصات آگهی دهنده:

  • نام و نام خانوادگی: nbpars.ir
  • تلفن:
  • ایمیل:
  • آدرس محل فعالیت:
دیگر آگهی های منتشر شده توسط این کاربر را ببینید...

ارسال پیام به آگهی دهنده:

کد امنیتی

کلمات کلیدی آگهی:

دانلود,بررسی پاورپوینت ترمیم و مقاوم سازی ساختمان,pptx